Disclaimer

Disclaimer

De Actua Groep heeft deze website opgezet als informatieve site voor de klanten van haar dealers.
Iedere gebruiker die zich toegang verschaft tot en gebruik maakt van deze website, wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van onderstaande mededelingen en hier mee in te stemmen.

Aansprakelijkheid inhoud

De Actua Groep streeft ernaar dat alle informatie op de website correct is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De Actua Groep en (eventuele) overige leveranciers van informatie op de website aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van informatie of de aangeboden modules, kan ontstaan. De Actua Groep aanvaardt daarnaast tevens geen aansprakelijkheid voor websites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Hoewel de Actua Groep haar uiterste best zal doen om de online verzending van gegevens zo veilig en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gevolgen en/of schade ontstaan door deze online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.
Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de website zonder verdere aankondiging te wijzigen.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om informatie van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen of te verspreiden. Het is eveneens niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming,  toegestaan om deze website te gebruiken op andere websites danwel voor commercieel gebruik.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de dienstverlening van de Actua Groep, dan verzoeken wij u deze klacht eerst schriftelijk te melden aan de Actua Groep. U kunt uw klacht richten aan de directie van de Actua Groep. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Privacy Statement

De Actua Groep handelt bij de uitvoering van haar diensten geheel volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en heeft de gegevensverwerking ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bij het aanvragen van een verzekering vragen wij u om uw persoonsgegevens, welke wij vervolgens gebruiken voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekering(en), ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wij vinden het zowel voor u als voor ons zelf belangrijk dat uw privacy goed beschermd is. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en daarnaast hebben wij onze systemen en programma’s beveiligd, zodat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.